Είστε εδώ

Εταιρική διακυβέρνηση

Διαφάνεια και Υπευθυνότητα

Η Intracom Holdings υιοθετεί τις σύγχρονες αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, ενός συστήματος νόμων, κανόνων, διαδικασιών και ορθών πρακτικών εταιρικής διοίκησης και ελέγχου, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Οι πολιτικές μας στον τομέα της Εταιρικής Διακυβέρνησης έχουν ως στόχο να προασπίσουν τα δικαιώματα των μετόχων μας και τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων μερών, με διαφάνεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων, αποτελεσματικούς εσωτερικούς και λογιστικούς ελέγχους, κατάλληλη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου και έγκαιρη και σωστή πληροφόρηση προς κάθε ενδιαφερόμενο.

Οι πολιτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχουμε θεσπίσει αντικατοπτρίζουν τη σταθερή μας προσήλωση στους κανόνες ηθικής και ευθύνης που διέπουν τις αποφάσεις των διευθυντικών μας στελεχών, ώστε να διασφαλίζεται όχι μόνο η βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας αλλά και το συμφέρον των μετόχων και όλων των ενδιαφερομένων πλευρών σε βάθος χρόνου. Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει οικειοθελώς τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 2021.

 

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Intracom Holdings απαρτίζεται από εννέα μέλη: δύο Εκτελεστικούς και επτά Μη Εκτελεστικούς Συμβούλους, εκ των οποίων τρεις είναι ανεξάρτητοι. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβλέπει και καθοδηγεί τη διοίκηση σύμφωνα με την αποστολή της εταιρείας και την αρχή της διαφάνειας.

 

Εταιρικές Διαδικασίες

Για να διασφαλίσει την ομαλή ροή των επιχειρησιακών της λειτουργιών, η Intracom Holdings έχει θεσπίσει ειδικές διαδικασίες που ρυθμίζουν τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας και ορίζουν το πλαίσιο των καθημερινών δραστηριοτήτων της.


Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Intracom Holdings έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 14 του Ν. 4706/2020.

 

Ελεγκτικοί Μηχανισμοί

  • Εσωτερικός Έλεγχος: Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου λειτουργεί ως ανεξάρτητος οργανισμός και εποπτεύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
  • Εξωτερικός Έλεγχος: Οι εκθέσεις οικονομικών αποτελεσμάτων της Intracom Holdings και οι οικονομικές καταστάσεις της πιστοποιούνται από έγκυρους και διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς

 

Διαφάνεια και Επικοινωνία

Ένα από τα σημεία στα οποία η Intracom Holdings δίνει ιδιαίτερη σημασία είναι η διασφάλιση της διαφάνειας σε όλο το φάσμα των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων. Αυτό επιτυγχάνεται τόσο μέσω του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της εταιρείας όσο και από τις ενέργειες και συμπεριφορές των ίδιων των ανθρώπων της. ‘Όσον αφορά οικονομικά και άλλα εταιρικά θέματα, η Intracom Holdings παρέχει ακριβή και έγκαιρη πληροφόρηση στους μετόχους, τους ενδιαφερόμενους φορείς και το  κοινωνικό σύνολο, αξιοποιώντας ένα αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας και καθιερώνοντας ειδικά εταιρικά τμήματα που ασχολούνται αποκλειστικά με τα θέματα αυτά. 

 

Κοινωνική Ευθύνη

Αναγνωρίζοντας ότι μια εταιρεία κρίνεται όχι μόνο από τα προϊόντα και τα οικονομικά της αποτελέσματα αλλά και από την εν γένει συμπεριφορά της απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, η Intracom Holdings είχε πάντοτε ως στόχο τη βελτίωση των ποιότητας ζωής και την ευημερία των τοπικών κοινωνιών. Στο πλαίσιο της δέσμευσης αυτής, η εταιρεία υλοποιεί το Πρότυπο Κοινωνικής Ευθύνης SA 8000: 2001, συμμετέχοντας ενεργά σε πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην προαγωγή του πολιτισμού, την προώθηση της επιστημονικής έρευνας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και την υιοθέτηση ενός αποτελεσματικού προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Share

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

Η Intrakat, μία από τις πέντε μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες στην Ελλάδα με σταθερά αυξανόμενη διεθνή παρουσία, υλοποιεί σύνθετα έργα υψηλής τεχνολογίας στους τομείς των αναπτυξιακών υποδομών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, των ακινήτων, και των περιβαλλοντικών έργων.
Η INTRACOM DEFENSE (IDE) είναι η εταιρία-ηγέτης στην Ελλάδα στην ανάπτυξη και παραγωγή ηλεκτρονικών και συστημάτων επικοινωνιών στο τομέα άμυνας και ασφάλειας. Η εταιρία συμμετέχει σε προγράμματα ανάπτυξης και παραγωγής σε συνεργασία με μεγάλες διεθνείς αμυντικές εταιρίες, ενώ επεκτείνεται και στο σχεδιασμό και την κατασκευή συστημάτων επιτήρησης, αναγνώρισης και ασφάλειας, υβριδικών ενεργειακών συστημάτων καθώς και μη επανδρωμένων οχημάτων (UAVs και USVs).