Είστε εδώ

Εσωτερικός Έλεγχος

Επιτελούμε το καθήκον μας. Σωστά.

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου μας είναι ένα δυναμικό και ολοκληρωμένο εργαλείο που μας βοηθά να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά τυχόν κινδύνους σε ένα ταχύρρυθμο περιβάλλον, να αξιολογούμε και να βελτιώνουμε τα συστήματα και τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης που διαθέτουμε, και να διαφυλάσσουμε τις επενδύσεις και τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. Συνυπολογίζοντας κάθε παράγοντα ο οποίος μπορεί να είναι σημαντικός για την επίτευξη των στόχων μας, προσεγγίζουμε τον Εσωτερικό Έλεγχο με τρόπο που διασφαλίζει ότι επιτελούμε το καθήκον μας σωστά και ότι όλοι οι πόροι μας χρησιμοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να αποδίδουν τη μέγιστη δυνατή αξία.

Εσωτερικός Έλεγχος CARES

 • Συμμόρφωση (Compliance): με πολιτικές, κανόνες, κανονισμούς και νόμους
 • Εξουσιοδότηση (Authorization): προσήκων έλεγχος και έγκριση
 • Αξιοπιστία (Reliability) και ακρίβεια δεδομένων: τα δεδομένα είναι ακριβή, επίκαιρα, χρήσιμα, αξιόπιστα και συναφή
 • Αποτελεσματικότητα (Effectiveness) και αποδοτικότητα: οι λειτουργίες είναι αποτελεσματικές και αποδοτικές και προσθέτουν αξία· επιτυγχάνουμε και παρακολουθούμε τους στόχους μας
 • Διασφάλιση (Safeguarding) περιουσιακών στοιχείων: τα περιουσιακά στοιχεία προστατεύονται από κλοπή, κατάχρηση και/ή καταστροφή.

Τεχνικές Παραπομπές και Διεθνή Πρότυπα

Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας
Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Β. Αμερικής

Διαχείριση Κινδύνων

Διενέργεια Εσωτερικών Ελέγχων

Η INTRACOM έχει δημιουργήσει μια Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, προκειμένου να βοηθήσει τον Όμιλο να εκπληρώνει τους στόχους του, να διαφυλάσσει τις επενδύσεις και τα περιουσιακά στοιχεία, καθώς και να εντοπίζει και να επιλύει σημαντικούς κινδύνους, παρουσιάζοντας μια συστηματική και πειθαρχημένη προσέγγιση για την αξιολόγηση και τη βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης. Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου αποτελείται από διαδικασίες τις οποίες υλοποιούν το Διοικητικό Συμβούλιο, η Διεύθυνση και οι εργαζόμενοι, για να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των εταιρικών λειτουργιών, η ακρίβεια των Οικονομικών Καταστάσεων και η συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς.
Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου είναι ανεξάρτητη, καθώς δεν συνδέεται με άλλη ιεραρχία οργανωτικών μονάδων, ενώ από λειτουργική άποψη λογοδοτεί στην Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου και από διοικητική (π.χ. καθημερινές λειτουργίες) στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου.

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία πληροί ή υπερβαίνει τα Διεθνή Πρότυπα για την επαγγελματική πρακτική του Εσωτερικού Ελέγχου (IPPF), εξετάζει και αξιολογεί την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης επιχειρησιακών κινδύνων και εταιρικής διακυβέρνησης του Ομίλου, σύμφωνα με τις πολιτικές και τις διαδικασίες του, καθώς και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα πρότυπα λειτουργίας και τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης, προκειμένου να διασφαλίζει ότι ο Όμιλος:

 • Εντοπίζει και διαχειρίζεται τους αναδυόμενους κινδύνους.
 • Προστατεύει και χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους του.
 • Παρέχει ακριβείς, αξιόπιστες και ενημερωμένες οικονομικές και διαχειριστικές εκθέσεις.
 • Διατηρεί τη συμμόρφωση των εργαζομένων προς τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τα πρότυπα της Εταιρείας.
 • Συμμορφώνεται με το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του.

Μεθοδολογία Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου:

 • Παρακολουθεί και εξετάζει την αποτελεσματικότητα της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου ανά τρίμηνο, όσον αφορά τη διαχείριση των κύριων κινδύνων που έχουν παρουσιαστεί, το οποίο σημαίνει όλους τους ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων του οικονομικού και του επιχειρησιακού ελέγχου, των συστημάτων συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων.
 • Διασφαλίζει την ακεραιότητα των εταιρικών λογαριασμών, των συστημάτων κατάρτισης οικονομικών εκθέσεων και δημοσιοποιήσεων, καθώς και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων.
 • Έρχεται σε άμεση και τακτική επαφή με εξωτερικούς και εσωτερικούς ελεγκτές, προκειμένου να παραμένει ενημερωμένη σχετικά με τη δέουσα λειτουργία του συστήματος ελέγχου. 

Share

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

Η Intrakat, μία από τις πέντε μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες στην Ελλάδα με σταθερά αυξανόμενη διεθνή παρουσία, υλοποιεί σύνθετα έργα υψηλής τεχνολογίας στους τομείς των αναπτυξιακών υποδομών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, των ακινήτων, και των περιβαλλοντικών έργων.
Η INTRACOM DEFENSE (IDE) είναι η εταιρία-ηγέτης στην Ελλάδα στην ανάπτυξη και παραγωγή ηλεκτρονικών και συστημάτων επικοινωνιών στο τομέα άμυνας και ασφάλειας. Η εταιρία συμμετέχει σε προγράμματα ανάπτυξης και παραγωγής σε συνεργασία με μεγάλες διεθνείς αμυντικές εταιρίες, ενώ επεκτείνεται και στο σχεδιασμό και την κατασκευή συστημάτων επιτήρησης, αναγνώρισης και ασφάλειας, υβριδικών ενεργειακών συστημάτων καθώς και μη επανδρωμένων οχημάτων (UAVs και USVs).