Είστε εδώ

Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της INTRACOM HOLDINGS ανέρχεται σήμερα σε € 83.600.000,00 και διαιρείται σε 83.600.000 Κοινές Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,00 η κάθε μία.

Οι σημαντικότερες μεταβολές του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής της στο Χ.Α.Α., έχουν ως ακολούθως:

 • Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 179.706.000 δρχ., με απόφαση της από 20.4.1990 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και έκδοση 1.797.060 νέων Ανώνυμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 δρχ. και τιμής εκδόσεως 5.100 δρχ. η κάθε μία. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης ανήλθαν σε 9.100 εκατ. δρχ. Οι νέες μετοχές διετέθησαν με δημόσια εγγραφή και ιδιωτική τοποθέτηση και εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών στις 28.06.1990.
 • Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 1.191.235.500 δρχ., με απόφαση των από 10.11.1994 Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της:

(α) με την έκδοση 340.353 νέων Ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 700 δρχ. η κάθε μία, οι οποίες διετέθησαν σε αναλογία 1 νέας μετοχής για κάθε 40 παλαιές και τιμή διάθεσης 7.500 δρχ. για μεν τις Κοινές μετοχές και 6.000 δρχ. για τις Προνομιούχες μετοχές και

(β) με την έκδοση 1.361.412 νέων Ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 700 δρχ. η κάθε μία, που διανεμήθησαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους, σε αναλογία 1 νέας μετοχής για κάθε 10 παλαιές.

Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης ανήλθαν σε 2.500 εκατ. δρχ.

 • Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 5.309.506.800 δρχ., με απόφαση της από 2.6.1999 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της:

(α) με την κεφαλαιοποίηση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών και αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 350 δρχ. σε 400 δρχ.

(β) με την έκδοση 4.084.236 νέων Κοινών Ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 400 δρχ., με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 1 νέας μετοχής για κάθε 10 παλαιές, στην τιμή των 15.000 δρχ. ανά μετοχή και

(γ) με την έκδοση 4.084.236 νέων Κοινών Ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 400 δρχ., οι οποίες διετέθησαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους, σε αναλογία 1 νέας μετοχής για κάθε 10 παλαιές.

Τον Αύγουστο του 1999 ολοκληρώθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών, τα συνολικά έσοδα της οποίας ανήλθαν σε 61.264 εκατ. δρχ.

 • Συγχώνευση της INTRACOM με την ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ Α.Ε., δια απορροφήσεως της δεύτερης από την πρώτη, με απόφαση των από 30.11.2001 Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των 2 Εταιριών και αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της INTRACOM κατά 12.805.347.453 δρχ., ως εξής:

(α) κατά το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ Α.Ε. εκ δραχμών 19.315.800.000, μείον του ποσού των 6.789.130.400 δρχ., με το οποίο η Απορροφώσα Εταιρία συμμετείχε στο μετοχικό κεφάλαιο της ΙΝΤΡΑΣΟΦΤ Α.Ε. προ της συγχώνευσης, ήτοι τελικά κατά το ποσό των 12.526.669.600 δρχ. και

(β) κατά το ποσό των 278.677.853 δρχ., με κεφαλαιοποίηση μέρους του αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων του άρθρου 22 Ν. 1828/89, από κέρδη χρήσης 1999.

Με απόφαση της ιδίας ως άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της INTRACOM, αυξήθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών της Εταιρίας από 700 δρχ. σε 718,9825 δρχ. και εκδόθηκαν 14.898.922 νέες Κοινές Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 718,9825 δρχ.

 • Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 8.534.494,24€ με την από 23.12.2002 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης
  επί μετοχών αυτής, με καταβολή μετρητών και έκδοση 4.044.784 νέων μετοχών, ονομαστικής
  αξίας 2,11€ η καθεμία. (Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας
  με απόφαση της από 17.7.2003 Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας).
 • Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά € 3.392.725,97 με την από 19.12.2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών αυτής, με καταβολή μετρητών και έκδοση 1.607.927 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας € 2,11 η καθεμία. (Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας με απόφαση της από 5.4.2004 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας).
 • Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά € 913.138,37 με την από 20.12.2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών αυτής, με καταβολή μετρητών και έκδοση 432.767 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας € 2,11 η καθεμία. (Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας με απόφαση της από 30.06.2005 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας)
 • Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά € 2.436.651,21 με την από 16.12.2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών αυτής, με καταβολή μετρητών και έκδοση 1.154.811 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας € 2,11 η καθεμία (Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας με απόφαση της από 28.06.2006 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας).
 • Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των € 92.689.508,10, με απόφαση της από 24.11.2006 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας προς απόσβεση του χρεωστικού υπολοίπου που προέκυψε από την πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (αλλαγή Λογιστικών Αρχών), με αντίστοιχη μείωση της Ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από €2,11 σε €1,41 και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας, περί μετοχικού κεφαλαίου.
 • Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά € 738.632,73 με την από 15.12.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών αυτής, με καταβολή μετρητών και έκδοση 523.853 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας € 1,41 η καθεμία (Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας με απόφαση της από 29.06.2007 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας).
 • Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά € 124.899,21 με την από 17.12.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών αυτής, με καταβολή μετρητών και έκδοση 88.581 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας € 1,41 η καθεμία (Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας με απόφαση της από 27.06.2008 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας).
 • Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των € 29,61 λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών, με απόφαση της από 20.07.2012, Β' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Mε απόφαση της 23/07/2018, Β’ Επαναληπτικής Τ.Γ.Σ. της 29ης Ιουνίου 2018:

i)        μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των € 121.066.654,36, ως ακολούθως :

α)         κατά ποσό € 36.654,36 με ακύρωση 25.996 ιδίων μετοχών, ονομ. αξίας € 1,41    και

β)         κατά ποσό € 121.030.000,00, προς συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων, με μείωση της ονομ. αξίας των 133.000.000 υπολειπομένων μετοχών, από € 1,41 σε € 0,50 ανά μετοχή

ii)      αύξηση της ονομ. αξίας κάθε μετοχής από € 0,50 σε € 1,00 µε ταυτόχρονη συνένωση των υφισταμένων μετοχών της Εταιρείας με αναλογία 2 μετοχές, ονομ. αξίας € 0,50, προς 1 νέα μετοχή, ονομ. αξίας € 1,00 (reverse split) και ανάλογη µείωση του συνολικού αριθµού των μετοχών της Εταιρείας από 133.000.000 σε 66.500.000 μετοχές

iii)        αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών συνολικού ποσού  € 9.500.000,00 και έκδοση 9.500.000 δωρεάν νέων μετοχών, ονομ. αξίας € 1,00 η καθεμία, (1 νέα μετοχή για κάθε 7 παλαιές).

 • Η εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας από τη σύστασή της έως σήμερα, συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

 

Ημ/νια Γ.Σ.

Συνολικός Αριθμός μετοχών

Ονομ. Αξία Μτχ (σε δρχ.)

Ποσό Αύξησης/ Μείωσης
(σε δρχ.)

Τρόπος Αύξησης

Μετοχικό Κεφάλαιο μετά την Αύξηση/ Μείωση

Μετρητά 
(σε δρχ.)

Κεφαλ/ση
(σε δρχ.)

(σε δρχ.)

Αρχικό Μ.Κ.

500

10.000

5.000.000

5.000.000

 

5.000.000

25.5.1981

500

20.000

5.000.000

5.000.000

 

10.000.000

27.2.1984

3.600

20.000

62.000.000

62.000.000

 

72.000.000

21.12.1985

6.300

20.000

54.000.000

6.498.000

47.502.000

126.000.000

10.12.1986

11.400

20.000

102.000.000

10.350.000

91.650.000

228.000.000

4.12.1987

15.150

20.000

75.000.000

724.590

74.275.410

303.000.000

8.12.1988

25.050

20.000

 198.000.000

550.820

197.449.180

501.000.000

20.4.1990

6.807.060

100

179.706.000

179.706.000

 

680.706.000

1.6.1991

13.614.120

700

8.849.178.000

 

8.849.178.000

9.529.884.000

10.11.1994

15.315.885

700

1.191.235.500

238.247.100

952.988.400

10.721.119.500

11.4.1998

20.421.180

700

3.573.706.500

 

3.573.706.500

14.294.826.000

11.6.1998

40.842.360

350

Μείωση Ονομαστικής Αξίας Μετοχών

 

 

14.294.826.000

10.3.1999
29.3.1999

40.842.360

350

Μετατροπή των Προνομιούχων Μετοχών σε Κοινές

 

 

14.294.826.000

2.6.1999

49.010.832

400

5.309.506.800

1.633.694.400

3.675.812.400

19.604.332.800

24.9.1999

98.021.664

200

Μείωση Ονομαστικής Αξίας Μετοχών

 

 

19.604.332.800

28.6.2000

110.274.372

700

57.587.727.600

 

57.587.727.600

77.192.060.400

30.11.2001

125.173.294

718,9825

12.805.347.453

12.526.669.600

278.677.853

89.997.407.853

Μετατροπή σε ευρώ

23.3.2002

125.173.294

2,11€

 

 

 

264.115.650,34€

Δ.Σ. 23.12.2002
Γ.Σ. 17.7.2003

129.218.078

2,11€

8.534.494,24€

8.534.494,24€

 

272.650.144,58€

Δ.Σ. 19.12.2003
Γ.Σ.
5.4.2004

130.826.005

2,11€

3.392.725,97€

3.392.725,97€

 

276.042.870,55€

Δ.Σ.
20.12.2004
Γ.Σ. 30.06.2005

131.258.772

2,11€

913.138,37€

913.138,37€

 

276.956.008,92€

Δ.Σ.
16.12.2005
Γ.Σ.
28.06.2006

132.413.583

2,11€

2.436.651,21€

2.436.651,21€

 

279.392.660,13€

Γ.Σ.
24.11.2006

132.413.583

1,41€

92.689.508,10€

 

 

186.703.152,03€

Δ.Σ.
15.12.2006
Γ.Σ.
29.06.2007

132.937.436

1,41€

738.632,73€

738.632,73€

 

187.441,784,76€

Δ.Σ.
17.12.2007
Γ.Σ.
27.06.2008

133.026.017

1,41€

124.899,21€

124.899,21€

 

187.566.683,97€

Γ.Σ.
20.07.2012

133.025.996

1,41€

29,61€

 

 

187.566.654,36€

Γ.Σ.

23.07.2018

 

 

 

 

 

 

α )

133.000.000

0,50€

121.066.654,36€

 

 

66.500.000,00€

β)

66.500,000

1,00€

reverse split

 

 

66.500.000,00€

γ)

76.000.000

1,00€

9.500.000,00€

 

9.500.000,00€

76.000.000,00€

 

 

 

Share

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

Η Intrakat, μία από τις πέντε μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες στην Ελλάδα με σταθερά αυξανόμενη διεθνή παρουσία, υλοποιεί σύνθετα έργα υψηλής τεχνολογίας στους τομείς των αναπτυξιακών υποδομών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, των ακινήτων, και των περιβαλλοντικών έργων.
Η INTRACOM DEFENSE (IDE) είναι η εταιρία-ηγέτης στην Ελλάδα στην ανάπτυξη και παραγωγή ηλεκτρονικών και συστημάτων επικοινωνιών στο τομέα άμυνας και ασφάλειας. Η εταιρία συμμετέχει σε προγράμματα ανάπτυξης και παραγωγής σε συνεργασία με μεγάλες διεθνείς αμυντικές εταιρίες, ενώ επεκτείνεται και στο σχεδιασμό και την κατασκευή συστημάτων επιτήρησης, αναγνώρισης και ασφάλειας, υβριδικών ενεργειακών συστημάτων καθώς και μη επανδρωμένων οχημάτων (UAVs και USVs).